SIA “MSG Center” Privātuma politika
SIA “MSG Center” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103237802, juridiskā adrese: Mārcienas 1-68, Rīga, LV-1035, Latvija), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:  info@bernumode.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.
Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.
Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat bernumode pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti uz šīs valsts likuma pamata.
SIA “MSG Center” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www. bernumode.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem. Jaunas preces un atlaides.
Iegūtos personas datus izmantojam, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi vai pieprasījumi.
Labākai klientu apkalpošanai www.bernumode.lv informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust mūsu sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt:
•    Vārds, uzvārds,
•    e-pasta adrese,
•    tālruņa numurs,
•    piegādes adrese.
•    dzīvesvietas adrese.
Сitus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www. bernumode.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
Lietotāja pasūtījuma statusa apstrāde, pasūtījuma izpilde un paziņošana.
Izveidot atsauksmes no lietotāja.
Lietotāja personas datu autentiskuma un pilnīguma apstiprināšana.
Nodrošināt Lietotāju ar produktu atjauninājumiem, īpašiem piedāvājumiem, cenu informāciju, biļeteniem un citu informāciju.
Klienta nodrošināšana ar efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar interneta veikala izmantošanu www.bernumode.lv
Maksājot ar kredītkarti, visas kartes ievadīšanas darbības tiek veiktas, izmantojot VISA un MasterCard sertificētu pakalpojumu. Šī pakalpojuma lapā tiek parādīts karšu datu ievadīšana, un lietotājs uz bankas lapas tiek ievadīts galīgais maksājuma apstiprinājums. Šajā gadījumā interneta veikals www.bernumode.lv
Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācija ir tiesīga nodot personas datus trešajām pusēm, jo īpaši kurjeru pakalpojumiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai lai izpildītu pasūtījumu.

Personas datu glabāšanas ilgums
Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Sīkdatnes
Sīkfaila fails - teksta fails ar datiem, kas rakstīts pārlūkprogrammai, jūsu apmeklētās vietnes serverim. Mēs garantējam, ka sīkfaili palīdz identificēt tikai jūsu ierīci, nevis jūs kā konkrētu personu.
Sīkfaili nevar saistīt informāciju ar konkrētu personu, t.i. viņi savāc tikai bezpersoniskus datus.

SIA “MSG Center” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “MSG Center” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “MSG Center” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
•    rakstveidā, iesniedzot SIA “MSG Center” veikalā Rīgā, Deglava ielā 120, LV-1082, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
SIA “MSG Center” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@bernumode.lv izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@bernumode.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Izmaiņas Privātuma politikā
SIA “MSG Center” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.bernumode.lv. Pēdējās izmaiņas izdarītas 2018. gada 24. maijā.